مرور برچسب ها

دلیل تشنگی

آیا گرسنگی و تشنگی را می توان مهار کرد؟

احساس تشنگی هنگامی دست می دهد که ما احساس خشکی در گلو کنیم. احساس گرسنگی نیز هنگامی است که ما متوجه خالی بودن معده ی خود می شویم. اما حقیقت غیر از اینهاست؛ چرا که هیچ یک از این دو احساس نیست که ما را گرسنه یا تشنه می سازد. خون معمولا"…