مرور برچسب ها

راه رفتن در خواب کودکان

چرا برخی در خواب راه میروند؟

چرا برخی خوابروند هستند؟ خوابروندی یعنی راه روی کردن در حالت خواب. البته بسیار کم دیده می شود که کسی در حال خواب، راه روی کند. هر چند که خواب روندی یکی از رفتارهای عجیب بشر است، ولی با این وصف هیچ چیز اسرارآمیزی دربر ندارد. برای آنکه به…