مرور برچسب ها

رنگ های رنگین کمان

دلیل ترتیب رنگ های رنگین کمان چیست؟

چرا رنگهای رنگین کمان (قوس قزح) به این ترتیب بخصوص تنظیم گردیده اند؟ ظاهرا" نور معمولی سفید رنگ بنظر می آید. ولی باید بدانید که در حقیقت این نور سفید و ساده، مخلوطی از رنگهای مختلف است. هنگامی که نور آفتاب به لبه اریب یک آینه، یا لبه یک…