مرور برچسب ها

رنگ چگونه دیده میشود

چرا رنگ در تاریکی قابل دیدن نیست؟

نوری که از خورشید یا هر منبع نورانی دیگری برمی تابد، به نظر ما یک «نور سفید» می نماید؛ ولی چنانکه نیوتن برای نخستین بار ثابت کرد، نور سفید در واقع ترکیبی است از پرتو تمامی رنگها. اگر تابه ی نور از یک منشور شیشه ای عبور کند، همه ی رنگهای…