مرور برچسب ها

رنگ چیست

چگونه رنگ را تهیه می‌کنند؟

پیش از آنکه شیوه‌ی رنگسازی را برایتان تعریف کنیم بهتر است که نخست بدانید خود رنگ چیست. رنگ از مواد جامدی، خواه سفید و خواه رنگی، ترکیب یافته که این مواد را رنگیزه می‌نامند. البته رنگیزه‌ها در درون مایعی شناورند. پس ما وقتی که جایی را رنگ…