مرور برچسب ها

روح چیست

اجرام روحی کجا هستند؟

این اندیشه که روح یا شبح می تواند خانه ای را محل تردد خود قرار دهد ، عموما مورد قبول قرار دارد . متخصصان بر این اعتقادند که وقتی در محیطی حادثه ای دلخراش و تکان دهنده روی می دهد یا ساکن قبلی آن فردی با شخصیت توانمند بوده است ، انرژی می…