مرور برچسب ها

روح

ماوراطبیعه یا فراطبیعی چیست؟

ماوراطبیعه یا فراطبیعی، به پدیده ها و نیروهایی اطلاق می شود که خارج از قوانین و قواعد طبیعت و علوم مشاهده شده و توضیح داده شده هستند. ماوراطبیعه شامل موضوعات و مفاهیمی مانند روح، جان، خدایان، فرشتگان، شیاطین، جادو، نفرین، احضار، تخته اویجا،…