مرور برچسب ها

رود چگونه تشکیل میشود

رودخانه ها چگونه تشکیل می شوند؟

باران و سایر آبهای روی سطح کره زمین بطور دائم در حرکت هستند. رودخانه ها همان نهرهای بزرگی می باشند که این وظیفه را انجام می دهند. بطور کلی به آب رو کوچکتر از رود، نهر گفته شده و به آب رو کوچکتر از نهر هم جوی و بالاخره به آبرو کوچکتر از جوی…