مرور برچسب ها

روش تعیین گروه خونی

چگونه گروه خون را تعیین کرده اند؟

شاید باور نکنید که خون در بدن همه ی انسانها یک نوع نبوده، بلکه دارای انواع گوناگون است. البته علم نیز این موضوع را سالهای سال هنوز باور نمی کرد. از این رو، چون می خواستند از بدن کسی خون به بدن بیماری منتقل کنند، هرگز به نوع خون آن دو نفر…