مرور برچسب ها

روش تقویت تله پاتی

تله پاتی چگونه رخ میدهد؟

در حالی که در خانه مشغول استراحت هستید، بی هیچ دلیل خاصی به یاد یکی از دوستان قدیمی خود می افتید که مدت هاست نه او را دیده اید و نه مطلبی درباره اش شنیده اید. پنج دقیقه بعد زنگ در خانه زده می شود و این دوست قدیمی را در آستانه ی در مشاهده می…