مرور برچسب ها

روش رسیدن به آرزوها

چگونه به اهداف خود دست یابیم؟

اکثر مردم خصوصا در دوران نوجوانی اهدافی دارند و از روش‌های مختلفی سعی میکنند به اهداف خود برسند. تصور کنید می‌خواهید یک مجری خوب تلویزیونی بشوید. شما هرچقدر هم این رویا را در ذهن بپرورانید و سعی کنید آن را جذب کنید، فقط زمانی یک مجری خوب…

ارتباط ضمیر پنهان در هدف گذاری

چقدر ضمیر پنهان در رسیدن به اهداف تاثیر دارد؟ مهندسی که پل مشهور گلدن گیت یا دروازه طلایی را ساخت با اصول ریاضیات آشنایی داشت و توانست با بهره گیری از آنها پلی بسازد که قرن ها مقاومت داشته باشد. بدیهی است که او قبل از احداث این پل، طرح آن…