مرور برچسب ها

روش پیدا کردن آب های زیرزمینی

آب های زیرزمینی را چطور میتوان پیدا کرد؟

برای پیدا کردن آب های زیرزمینی، روش‌های مختلفی وجود دارد که به چهار گروه روش‌های هوایی، سطحی، زیرسطحی و تجربی تقسیم می‌شوند. در این روش‌ها از روش‌های الکتریکی، الکترومغناطیسی، لرزه نگاری و بازتاب مغناطیسی پروتون استفاده می‌شود. امروزه با…