مرور برچسب ها

روش کار شرکت های بزرگ

شیوه انجام اختراع در قرن بیست و یکم

شرایط امروز سبب شده است که شیوه اختراع و ابداع وسایل و تکنولوژی های جدید با روشی که دانشمندان و مخترعین گذشته داشتند متفاوت باشد. در قدیم یک فرد مخترع روی ایده یا طرح خود کار میکرد. علم ساده تر بود و نیاز فرد به امکانات پیشرفته و مختلف…