مرور برچسب ها

روش کشتن خون آشام

چه چوبی برای کشتن خوناشام داخل قلبش میکنن؟

در افسانه‌های خون‌آشام‌ها، معمولاً از چوب مقدسی مانند چوب توس، چوب ماهون، چوب بلوط یا چوب درخت عرعر برای کشتن خون‌آشام‌ها استفاده می‌شود. این چوب‌ها به دلیل خواص جادویی و مقدسی که دارند، اعتقاد بر این است که می‌توانند خون‌آشام‌ها را از بین…