مرور برچسب ها

رول اوت کردن چیه

معنی رول اوت کردن rule out در مباحث فلسفی

رول اوت کردن در مباحث فلسفی یعنی "غیرممکن بودن چیزی را نشان دادن." یعنی وقتی شخصی ادعایی میکند، باید همه حالات ممکن به جز یکی را نشان بدهد که شدنی نیستند تا بتوان نتیجه گرفت آن یک حالت، ممکن است. مثلا میگویید همسایه، لاستیک ماشین تان را…