مرور برچسب ها

زامبی ها حقیقت دارند

مستند آیا زامبی ها وجود دارند؟

زامبی به طور کلی موجودی غیرواقعی است که اخیرا در سینما و گیم زیاد مطرح شده است، آدمی که مرده است اما هنوز حرکت میکند و در واقع به نوعی ویروس آلوده شده است و برای زنده ماندن به خوردن بقیه نیاز دارد. اگر کسی را گاز بگیرد او هم به ویروس مبتلا…