مرور برچسب ها

زایمان طبیعی چیست

زایمان بچه چگونه است؟

چه هنگام مادر زاده شدن کودک را احساس می کند؟ کودک براثر انقباض هایی که از رحم پدید می آید، با فشار ماهیچه ها از درون شکم به دنیای بیرون رانده و زاده می شود. ماهیچه های زهدان پیوسته در هم فشرده و رها می گردند. بر اثر تکرار این جمع و باز…