مرور برچسب ها

زبان اشاره بین المللی

زبان اشاره یا علایم را چه کسی اختراع کرد؟

تاریخ انسانی مملو از داستان ستمکاری نسبت به کسانیست که از بیماری آنها کسی نتوانسته سر در بیاورد. و نسبت به کر و لال ها چنان رفتار می شد که گویا برای جامعه خطرناکند. در کشورهای متعددی آنها را احمق محسوب می کردند و آنها در نوانخانه ها زندانی…