مرور برچسب ها

زبان بدن تصویری

چرا بعضی ها لکنت زبان دارند؟

بسیار دیده ایم که بعضی ها به هنگام صحبت، لکنت زبان دارند؛ یعنی زبانشان بر سر برخی از حروف گیر می کند. با چنین افرادی باید با ملایمت رفتار کرد؛ ولی متأسفانه عده ای هستند که کند زبانی را دستاویز شوخی و ریشخند می پندارند. کندی زبان در جایی…

قسمتی از کتاب زبان بدن دامیز

زبان بدن همواره وجود داشته است. بدون نیاز به کلمات و گفتار، احساسات، نگرش‌ها و هیجانات را منتقل میکرده است. چه دوست داشته باشید و چه نداشته باشید، زبان بدن شما یا رفتارهای غیرکلامی‌تان، چیزهایی بیش از آنچه بخواهید درباره شما، طرز فکر،…