مرور برچسب ها

زمان کشف آتش

چگونه آتش کشف شد؟

از دوره ی جوامع بسیار ابتدایی، بشر پیوسته آتش را می شناخته است. در برخی از غارهای اروپا، که بشر صدها هزار سال پیش در آن می زیسته تکه هایی از چوب سوخته به دست آمده که در میان سنگهایی بوده که می گویند بشر در میان آنها آتش برمی افروخت و مانند…