مرور برچسب ها

زمین لرزه چیست علوم ششم

زمین لرزه بیشتر در کجاها روی می دهد؟

اگر به نقشه ای نگاه کنید که همه نواحی دنیا و نقاطی را که در آن زمین لرزه بیشتر حادث می گردد، نمایش می دهد، نوار مواجی را می بینید که به دور زمین پیچیده و پیچ و خم های آن به بالا و پایین شکل موجی دارد. بعضی نقاط در این نقشه صاف هستند و بعضی…

چگونه زمین لرزه شروع می شود؟

شما می توانید با تفکر درباره اتفاقاتی که در اثنای یک زمین لرزه رخ می دهد، سر نخی در مورد چگونگی شروع زمین لرزه بدست آورید. در مدت زمین لرزه، لرزش زمین احساس می گردد و همین لرزش زمین است که سبب فرو ریختن بناها می شود. بنابراین زمین لرزه یا…