مرور برچسب ها

زمین و مریخ

آیا آینده زمین شبیه مریخ است؟

تحقیقات جدید نشان میدهد زمین و مریخ میتوانند معکوس هم باشند، یعنی مریخ در گذشته شبیه زمین بوده و بعد خشک و بدون آب و اکسیژن شده است. به تصاویر نگاه کنید، این هم میتواند روند سیاره زمین باشد هم مریخ. یعنی گذشته مریخ و آیندده زمین!…