مرور برچسب ها

زندگی در بیابان

آیا بیابان ها همیشه گرم هستند؟

بیابان به نظر ما عبارت از منطقه ای بی نهایت داغ و پر حرارت می باشد. واقعیت هم این است که بیشتر بیابان های مشهور جهان سرزمین هایی هستند که از شدت حرارت در گرماسنج اختلال ایجاد کرده و خورشید بی رحمانه بر آنها می تابد. ولی این نباید بدان معنی…