مرور برچسب ها

زندگی فضانوردان در فضا

آیا بلعیدن و حرکت مایعات در بدن وابسته به نیروی جاذبه است؟

از جنبه فیزیولوژیک: بلعیدن و حرکت مایعات در بدن به نیروی جاذبه وابسته نیستند. این فرآیندها با استفاده از عضلات و حرکات موج‌وار (پریستالتیک) در دستگاه گوارش و دستگاه خون‌رسان انجام می‌شوند. این عضلات و حرکات باعث می‌شوند که مایعات به سمت…