مرور برچسب ها

زندگی مورچه ها در زمستان

غذای مورچه چه می باشد؟

در روی زمین شاید فقط نوک کوههای بلند باشد که مورچه ای در آنجا یافت نمی شود. وگرنه تا دلتان بخواهد در همه جا مورچه، آن هم در انواع بسیار مختلفی وجود دارد. هزاران نوع مورچه در جهان زندگی می کنند که هر نوعی زندگی و خوراک مخصوص به خود دارد.…