مرور برچسب ها

زیبا شدن به کمک تلقین

آیا ارتباطی بین زیبایی و تلقین وجود دارد؟

رابطه میان زیبایی و تلقین امروزه علم جدید درمان با هیپنوتیزم نشان می دهد که اعضا و غده هایی که با زیبایی ارتباط دارند میتوان با فکر کنترل کرد و بهترین جایی که این مساله نمود پیدا میکند پوست بدن است. پوست بزرگ ترین عضو بدن است که از هزاران…