مرور برچسب ها

ساختمان اتمسفر

اتمسفر یا جو زمین چیست؟

در ضمن مطالبی که ما راجع به طرح های انسان درباره ی کشف ماه و سایر سیارات می خوانیم غالبا" به موضوع اتمسفر یا جو زمین برمی خوریم. آیا سیارات دیگر هم دارای اتمسفر هستند؟ تا آنجا که دانشمندان می دانند، هیچ سیاره یا ستاره ی دیگری وجود ندارد که…