مرور برچسب ها

ساده ترین سامانه گردش خون بسته

آیا حشره قلب دارد؟

مشکل است تصور کنیم که موجودی خرد چون یک حشره نیز مانند ما قلب و مغز داشته باشد. ولی این حقیقت است که آنها نیز از چنین اندام هایی برخوردارند. حشره دارای اعصاب و مغز است. مغزش یک مرکز مهم عصبی است که حشره حواس خود را با آن تنظیم می کند و به…