مرور برچسب ها

سازمان متافیزیک

ESP و ادراک فراحسی

شاید بر اساس ارتباط نزدیک بین مسمریسم وطرز کار کسانی که در قرن نوزدهم بر روی صحنه های نمایش برخی از پدیده های روحی را به معرض نمایش می گذاشتند، ادراکات فراحسی نوعی استعداد خفته یا نهفته در وجود آدمی تصور می شد که آن را حس ششم خفته می…