مرور برچسب ها

سازمان ملل در کدام کشور است

سازمان ملل متحد چیست؟

در این دوران آشفته ی دنیا، مطالب زیادی درباره ملل متحد می شنویم. ملل متحد چیست؟ چرا بوجود آمد؟ چکار بایستی بکند؟ در اینجا می توانیم فقط شرح مختصری در این مورد بدهیم، ولی بعضی مسائل هم هست که هرکس باید از آن مطلع باشد. سازمان ملل متحد در…

سازمان ملل چیست؟

صلح و خوشبختی، این دو ایده از دیرباز افکار مردم جهان را به خود مشغول داشته است. هر دو جنگ جهانی که امپریالیست ها طی قرن اخیر تحمیل کردند، ویران کننده بود. پانصد میلیون انسانی که در سراسر جهان از گرسنگی رنج می بردند، می گویند که ای کاش بجای…