مرور برچسب ها

ساعت شمار چیست

مخترع نخستین ساعت شمار کیست؟

ساعت شمار وسیله ای برای اندازه گیری زمان است. اما بشر مدتها پیش از آنکه ابزاری برای اندازه گیری زمان بسازد، راههایی برای این کار یافته بود. طلوع و غروب خورشید نخستین واحد زمان برای بشر بود. در هنگام روز بلند و کوتاه شدن سایه های چوب، سنگ…