مرور برچسب ها

سایت آی کیو

آی کیو چیست؟

انسان دارای دو گونه رشد است: «رشد بدنی» و «رشد هوشی». معمولا" رشد بدنی و رشد هوشی در انسان به موازات یکدیگر تحقق می یابند. هرکس چون به سن معینی می رسد، هم از رشد بدنی و هم از رشد هوشی، باز خواهد ایستاد. برای مثال: ممکن است کسی در سن 16…