مرور برچسب ها

سایت ناسا برای فرستادن اسم به مشتری

لینک ارسال نام خود به قمر مشتری توسط ناسا

ناسا امکانی را معرفی کرده تا بتوانید به رایگان اسم خود را برایشان بفرستید تا با فضاپیمای بعدی در پروژه Europa Clipper به قمر سیاره مشتری به نام اروپا بفرستند. نام افراد همراه با شعری تحت عنوان: در ستایش راز: شعری برای اروپا، از ادا لیمون،…