مرور برچسب ها

سایکوکینسیس

سایکوکینسیس چیست و چگونه است؟

(به حرکت درآوردن اجسام با کمک نیروهای ذهنی یا روحی) حرکت اجسام توسط نیروی ذهنی (pk) نیز مانند ادراک فراحسی به سه شاخه و رشته ی طبیعی تقسیم می شود. «سایکو کینسیس» نیز چون اثر مستقیم ذهن بر روی اجسام است در سه نوع از حالات تأثیر ماده طبقه…