مرور برچسب ها

سختی سنگ الماس آسیاب

سختی الماس چقدر است؟

شما اگر بخواهید قطعه جسمی را سفت کنید، چکار خواهید کرد؟ طبیعتا" آنرا می فشرید و هر قدر بیشتر آن را به اصطلاح بچلانید و بفشرید، آن را سخت تر خواهید کرد. الماس هم در طبیعت به این درست شده است. یک صد میلیون سال قبل، زمین در آغاز دوره ی خنک…