مرور برچسب ها

سرخک از چی میاد

سرخک چیست؟

سرخک بیماریی است که در جهان، همه جا، پیدا می شود و هرگز به کشور معینی اختصاص ندارد. سرخک کاذب معروف به سرخک آلمانی با سرخک حقیقی فرق دارد و اثرش نیز بر روی بدن به گونه ای دیگر است. رویهم رفته سرخک نوعی بیماری اطفال است. با اینهمه گاهی…