مرور برچسب ها

سرعت صوت در هوا چقدر است

سرعت صدا چقدر است؟

هر وقت صدایی تولید می شود، جسمی در جایی در حال ارتعاش می باشد و چیزی سریعا" به عقب و جلو حرکت می کند. صدا بواسطه ی ارتعاش اجسام بوجود می آید. ولی صدا باید درون چیزی حرکت نماید، یعنی چیزی مورد لزوم است تا صدا را از منبع تولید خود به گوش…