مرور برچسب ها

سرعت قرقی

سرعت پرندگان چقدر است؟

در مسابقات اسب دوانی و مسابقات دو سرعت، به راحتی می توان سرعت دوندگان و مسابقه دهندگان را با استفاده از وسایل دقیق اندازه گیری سرعت و با کمک اشخاص، تعیین و محاسبه کرد. اما سرعت پرندگان را چگونه می توانیم اندازه بگیریم؟ تاکنون ارقام و اعداد…