مرور برچسب ها

سرقت موی زنان ایرانی

آیا دزدیدن ژن ایرانی حقیقت دارد؟

به قول فلاسفه، در گفتگو دو چیز اهمیت دارد؛ یکی داشتن صداقت و دیگری تعهد به حقیقت. اگر کسی این موارد را نداشته باشد، بحث با او بی فایده است و او از هر راهی میخواهد گفته اش را ثابت کند. اگرچه افرادی مثل جیمز رندی برای این گونه افراد کابوسی…