مرور برچسب ها

سریع ترین حیوان جهان در جدول

سریع ترین حیوان کدام است؟

بشر بسیار بر خود می بالد که توانسته چیزهایی اختراع کند که در آسمان با سرعتی بالاتر از سرعت صوت، گردش کند. با هواپیما از این کرانه تا به کرانه ی دیگر را تنها در ظرف چند ساعت کوتاه طی می کنند. آری، بشر براستی باید به نیروی اندیشه ی خود…