مرور برچسب ها

سنگ جواهر

جواهر چیست؟

جواهر همیشه در نظر انسان جسمی باشکوه بوده است، در مدت هزاران سال جواهرات را برای زیبایی یا دعا و طلسم که مردم را از چشم بد و امراض مختلف محافظت کند به کار می برده اند. در مورد بعضی از جواهرات مردم معتقد بودند که می توانند به صاحب خود قدرتی…