مرور برچسب ها

سنگ رادیوم

رادیوم چیست؟

رادیوم عنصری رادیواکتیو می باشد. اجازه دهید ببینیم معنی رادیو اکتیو چیست؟ عناصر از اتم ها تشکیل یافته اند. اغلب اتمها شکل ثابتی دارند، یعنی سال به سال تغییر نمی کنند. ولی تعداد کمی از سنگین ترین اتمها تجزیه شده و به انواع دیگری تبدیل می…