مرور برچسب ها

سوراخ شدن لایه اوزون چه خطراتی برای زمین دارد

لایه ازن چیست؟

بشر به مرور ایام متوجه شد که فعالیت های روزانه اش بر آب و هوای محیط اثر می گذارد؛ یعنی هوایی که تنفس می کند و یا غذایی که از زمین برمی گیرد و دیگر چیزها در برابر کارهایی که خود انجام می دهد، آسیب پذیرند. اکنون این نگرانی برای بشر پیدا شده…