مرور برچسب ها

سوگند بقراط چیست

بقراط کیست؟

در مطب بسیاری از پزشکان سند قاب شده ای تحت عنوان سوگند بقراط به دیوار آویزان است. این متن همان سوگندی است که دانشجویان طب پس از فارغ التحصیل شدن از دانشکده ی پزشکی باید یاد کنند. این سوگند چیست و بقراط که بود؟ پیش از پیدایش علم پزشکی،…