مرور برچسب ها

سکه سکه زیاد نشانه چیست

سکسکه چیست؟

انگلیسی ها برای رهایی از سکسکه خرافه ای از روزگار قدیم، به یادگار دارند. می گویند: هرکس که می خواهد سکسکه اش خوب بشود، انگشت اشاره ی خود را با آب دهان خیس کند. آنگاه در حالی که سه بار بر روی کفش چپ خود با همان انگشت صلیب می کشد، ورد و دعا…