مرور برچسب ها

سگ در خواب به چه معنی است

دیدن سگ در خواب به چه معناست؟

دیدن سگ ممکن است یکی از خواب های رایج باشد البته اگر کسی سگ داشته باشد و از سگ نگهداری کند طبیعی است که خواب آن را هرازگاهی ببیند، اینجا تعبیر بیشتر برای افراد دیگر است. ابن سیرین گفته است سگ در خواب نماد دشمن است. سگ وحشی و سیاه خوب نیست…