مرور برچسب ها

صدف مروارید دار

فرق صدف استخوانی و صدف پادار چیست؟

گروه بسیاری از حیوانات را دانشمندان به نام نرم تنان خوانده اند، زیرا همه دارای بدنی نرم هستند. البته روپوش نازکی هم اندامشان را پوشانده است که «جبه» نام دارد. صدف استخوانی و صدف پادار نیز هر دو به تیره ی نرم تنان تعلق دارند. برخی از نرم…