مرور برچسب ها

صفات مقایسه ای

صفت مقایسه ای با as

در این قسمت از آموزش زبان در مورد صفت مقایسه ای as صحبت میکنیم. برای مقایسه اشیاء، مکان ها و اشخاص میتوان از as برای مقایسه استفاده کرد که ساختار جمله با آن به صورت زیر می باشد: as + صفت + as مثال: Mina is as tall as her mother. This…