مرور برچسب ها

ضد زنگ آهن چیست

چرا آهن زنگ می زند؟

زنگ چیست و چرا بر روی آهن تشکیل می شود؟ زنگ اکسید آهن می باشد و وقتی بوجود می آید که آهن با اکسیژن حل شده در آب بسوزد. این می رساند که بدون رطوبت موجود در هوا یا رطوبت دیگر، اکسیژن در آب حل نشده و زنگ تشکیل نمی گردد. وقتی که یک قطره باران…