مرور برچسب ها

ضمیر ناخودآگاه

ارتباط ضمیر پنهان در هدف گذاری

چقدر ضمیر پنهان در رسیدن به اهداف تاثیر دارد؟ مهندسی که پل مشهور گلدن گیت یا دروازه طلایی را ساخت با اصول ریاضیات آشنایی داشت و توانست با بهره گیری از آنها پلی بسازد که قرن ها مقاومت داشته باشد. بدیهی است که او قبل از احداث این پل، طرح آن…